Verkoop- & leveringsvoorwaarden

02-01-2009 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Faat.nl (eenmanszaak), gevestigd te Grevenbicht aan de Heilig Kruisstraat 5, 6127 CA. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel Limburg onder het navolgende dossiernummer: 141.06.880

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties met derden, zowel met particulieren als met ondernemingen. Onder transacties wordt met name verstaan aannemingsovereenkomsten, koopovereenkomsten en/of orderbevestigingen. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt van verkoper c.q. aannemer, wordt bedoeld voorgenoemd eenmanszaak Faat.nl.

2. Eigendomsvoorbehoud: Geleverde goederen blijven eigendom van Faat.nl totdat de principaal volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Faat.nl heeft voldaan. Indien dezelfde soort goederen door Faat.nl zijn geleverd, en een of meerdere facturen zijn onbetaald gebleven, dan worden de bij principaal nog aanwezige goederen als onbetaald beschouwd.

De principaal verplicht zich reeds nu voor alsdan zijn vorderingen, ontstaan uit doorlevering van de goederen of andere hoofde, waaronder natrekking, tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen aan Faat.nl in eigendom tot zekerheid te cederen op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag.

3. Alle offertes en aanbiedingen hoe dan ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en exclusief B.T.W., tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.

De overeenkomst is rechtsgeldig na ondertekening van de offerte c.q. opdrachtbon, maar kan door Faat.nl teniet gedaan worden indien de door Faat.nl opgenomen maten/hoeveelheden afwijken van de door principaal opgegeven maten/hoeveelheden.

4. Meerwerk: Faat.nl is steeds gerechtigd meerwerk in rekening te brengen met name indien de aard of de gesteldheid van de uit te voeren werkzaamheden extra handelingen/arbeidstijd/werkzaamheden met zich meebrengt c.q. indien de verwerkingsmogelijkheden zodanig zijn dat dit noopt tot extra arbeid terwijl die mogelijkheden onvoorzienbaar waren. Of dat deze door de principaal niet duidelijk omschreven/kenmbaar waren gemaakt. De principaal is geheel verantwoordelijk voor het overzichtelijk en duidelijk omschrijven/vermelden van de uit te voeren werkzaamheden, en Faat.nl vooraf op eventuele verborgen of niet duidelijk herkenbare gebreken te attenderen.

5. Indien tussen de datum van aanbod zijdens Faat.nl en de datum van acceptatie zijdens principaal, ook indien Faat.nl een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering/uitvoering, door oorzaken buiten Faat.nl een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is Faat.nl bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhindert. Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst vergissingen, druk-, schrijf- of rekenfouten blijken, is Faat.nl gerechtigd met aantoning van het nadelige verschil de overeengekomen prijs te corrigeren.

6. De arbeidstijd c.q. levertijd of uitvoeringstermijn wordt door Faat.nl zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Faat.nl is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren. De principaal heeft geen recht op enige schadevergoeding bij overschrijding van de opgegeven termijnen. Wegens overschrijding van de termijnen kan de principaal niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren.

7. In geval levering is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Faat.nl Grevenbicht bevoegd, indien binnen 2 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, de termijn te noemen aan principaal binnen welke termijn de Faat.nl aan principaal zal leveren (binnen 2 weken). De principaal is verplicht om aan voornoemde termijnstelling (maximum 2 weken) zijdens Faat.nl gevolg te geven. Bij gebreke van dien is Faat.nl bevoegd om de goederen na het verstrijken van de gestelde termijn voor rekening - en indien het risico van de goederen nog bij Faat.nl zou rusten - risico van principaal op te slaan, danwel de koopovereenkomst te annuleren, zulks ter keuze van Faat.nl, en in beide gevallen desgewenst volledige betaling c.q. schadevergoeding te vorderen.

8. Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de principaal zijn bezwaren daartegen terstond (binnen 5 dagen) na ontvangst van de goederen aan Faat.nl meldt. Ook al meldt de principaal tijdig aan Faat.nl dat hem minder is geleverd dan op het, in het artikel bedoelde document, aangegeven, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling. Controle door principaal dient direct na levering te gebeuren, voorafgaand aan start werkzaamheden. Na start werkzaamheden kunnen géén bezwaren aangaande eventuele manco's in behandeling worden genomen.

9. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de principaal slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsnee-hoedanigheid van de goederen. Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der goederen, zoals kwaliteit, afmetingen of stuktal per handelseenheid, kan de principaal echter slechts aanspraken jegens Faat.nl ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en mits de principaal het bestaan van zulke bezwaren tijdig schriftelijkmeldt:

Indien de principaal volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem zulks niet het recht om betaling op te schorten. Met betrekking tot niet verborgen gebreken of beschadigingen van/aan goederen, dient principaal die onmiddellijk bij aflevering van de goederen te melden en dienen die gebreken c.q. beschadigingen op de afleveringsbon te worden vermeld, bij gebreke waarvan elke recht van de principaal daarover te reclameren zal zijn vervallen.

10. Alle werkzaamheden die uitgevoerd worden die niet op de offerte c.q. opdrachtbon vermeld staan, of nadien schriftelijk bevestigd, worden als meerkosten door Faat.nl in rekening gebracht.

Faat.nl is niet verantwoordelijk voor loszittende vensterbanken, alsmede afbrokkelen/afbreken van ondergronden bij verwijderen van oude lagen (behang, tegels, e.d.), alsmede scheuren en andere bouwkundige gebreken die ontstaan of blijken tijdens de montage voor zover niet ontstaan door verwijtbaar handelen van Faat.nl. De kosten van herstel van de voormelde gebreken komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

11. Indien naar Faat.nl's oordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de principaal deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt, ook indien een betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft Faat.nl het recht om de levering op te schorten c.q. de uitvoering van de arbeids-werkzaamheden op te schorten, ook indien de levering op afroep is overeengekomen, of om wanneer de principaal geen gevolg heeft gegeven aan een sommatie tot zekerheidsstelling binnen een door Faat.nl te bepalen termijn van minimaal 5 dagen de overeenkomst te annuleren en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

Bij wanbetaling door principaal is Faat.nl gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties c.q. arbeids-werkzaamheden op te schorten.

12. Reclames dienen binnen vijf dagen na levering van de goederen althans na oplevering van het werk schriftelijk ter kennis van Faat.nl te worden gebracht op straffe van niet ontvankelijkheid.

Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie dat wil zeggen dat reclames die betrekking hebben op een bepaalde levering geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de principaal terzake van de hoedanigheid van een leverantie. Betreft de reclame niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken, die eerst bij de be- of verwerking van de goederen of bij het gebruik kunnen blijken, dan kan de reclame nog geldend worden gemaakt binnen 5 werkdagen nadat het gebrek de principaal is gebleken, echter nimmer later dan 14 dagen na factuurdatum. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd. Een klacht ten aanzien van door Faat.nl geleverde prestaties zal door Faat.nl niet behandeld hoeven te worden zolang principaal niet aan al zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft.

13. De principaal kan de opdracht tot levering van zaken op bestelling niet annuleren.

Annulering van bestelde of gereserveerde zaken kan alleen plaatsvinden in wederzijds overleg, onder vergoeding door de principaal van 40% van de koop- c.q. aannemingsprijs.

14. Overmacht: Indien Faat.nl door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of het werk uit te voeren of op normale wijze te leveren c.q. uit te voeren zal Faat.nl het recht hebben de levertijd c.q. arbeidstijd te verlengen met de duur van de overmacht. Als overmacht zullen onder meer gelden: extreme weersomstandigheden, oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen , niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Faat.nl redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren/werken.

15. De aannemingsprijs c.q. koopprijs inclusief omzetbelasting dient binnen 5 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk met principaal overeengekomen.

Na de vervaldatum is de principaal zonder dat enige aanmaning is vereist, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd bij bedrijven gelijk de wettelijke handelsrente en bij particulieren gelijk de wettelijke rente, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt gerekend. Indien Faat.nl haar vordering na de vervaldag ter verdere incasso uit handen geeft, is principaal verplicht de buitengerechtelijke kosten ter incassering te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd als volgt: ***     15% over de eerste € 3.000,- ***     10% over het meerdere tot € 6.500,- ***      8% over het meerdere tot € 15.000,- ***      5% over het meerdere tot € 60.000,- ***      3% over het meerdere.

16. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen Faat.nl en de principaal mochten ontstaan worden berecht door de rechtbank van de arrondissement te Maastricht zulks afhankelijk van de hoofdsom i.v.m. de absolute competentie.

Op al onze transacties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17. Iedere aansprakelijkheid van Faat.nl reikt nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, danwel herlevering van de goederen, zulks ter keuze van Faat.nlen voorzover Faat.nl in staat is om soortgelijke goederen te leveren. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens Faat.nl doen gelden. Faat.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten.

18. Bedingen, afwijkend van deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijke tussen principaal en Faat.nl zijn overeengekomen.

19. Wanneer meerdere algemene voorwaarden tegelijk van toepassing zijn, prevaleren te allen tijden de algemene voorwaarden van Faat.nl.

Aanvulling op algemene voorwaarden: a) Uitgebrachte offertes zijn ondeelbaar, en hebben (tenzij anders vermeld) een geldigheid van 21 dagen. Mocht de principaal besluiten tot een gedeelte van uitgebrachte offerte in opdracht te geven, dan is het zulks ter keuze aan Faat.nl om hiermee accoord te gaan, of de offerte te wijzigen c.q. te annuleren. Bij het uitbrengen/wijzigen van nieuwe/opvolgende offerten, vervallen alle voorgaande offerten. Principaal kan geen rechten ontlenen aan vervallen offerten. b) Bij het uitvoeren van werkzaamheden stelt de principaal stroom en water ter beschikking, waar Faat.nl kostenloos gebruik van mag maken. c) Te behandelen ondergronden dienen droog, stofvrij en (stucadoors)vlak te zijn. d) De arbeidsruimten dienen voor aanvang werkzaamheden geheel ontruimd te zijn, en veilig (conform bouw-CAO & schilder-CAO) door principaal ter beschikking gesteld te worden. e) Bij eigen materiaalaanschaf door principaal, zorgt deze dat dit alles tijdig op de juiste plaats c.q. verdieping geacclimatiseerd klaarstaat. f) Eventuele stagnatie-uren veroorzaakt door het in gebreke blijven van eerder genoemde punten b), c), d) en e) of andere stagnatie's veroozaakt door nalatigheid van principaal worden in 2014 a € 35,00/manuur (exclusief b.t.w.) doorberekend. Te beginnen met een minimum van 4 manuur p/persoon (halve werkdag) en opvolgend per uur. Indien in de komende jaren de algemene voorwaarden niet worden herzien of ge-update, dan zal het uurtarief van € 35,00/manuur (exclusief b.t.w.) elk kalenderjaar met 5% verhoogd worden ten opzichte van voorafgaand jaar. g) Afvoer van verpakkingsmaterialen, beschermingsmaterialen (bijvoorbeeld stucloper) e.d. is voor verantwoording van de principaal. h) Niet schriftelijk benoemde werkzaamheden c.q. materialen maken geen onderdeel uit van de offerten. i) Indien er (gemeente)vergunningen benodigd zijn, draagt de principaal de verantwoording dat deze tijdig zijn aangevraagd. Bij het ontbreken of niet tijdig verkregen zijn van deze, zal Faat.nl stagnatiekosten van minimaal 1 volle werkdag per persoon (8 manuur per persoon) in rekening brengen, met een maximum van 3 werkdagen per persoon. j) Indien er binnen 200 meter van de arbeidsplaats geen gratis parkeerplaatsen ter beschikking zijn, dan worden de benodigde parkeergelden doorberekend. Bij lossen/laden van zware (arbeids)materialen stelt de principaal een (tijdelijke) parkeerplaats bij de ingang van het pand ter beschikking. k) Bij lossen van zware leveringen (bijvoorbeeld tegels) dan dient het losadres goed toegangelijk te zijn voor zware lange vrachtwagens/opleggers over verhard (geasfalteerd) wegdek. Lossen gebeurt direct naast de vrachtwagen. Indien blijkt dat het losadres niet toegangelijk is voor lange zware vrachtwagen/opleggers, dan wordt een vergeefse rit doorberekend conform tarief van betreffende tranpsorteur. Mocht in onderling overleg tussen principaal en transporteur ter plaatse besloten worden de goederen ergens anders dan direct naast de vrachtwagen te lossen, dan vervallen alle aanspraken jegens Faat.nl aangaande veroorzaakte beschadigingen aan goederen, oprit, gazon e.d.. Principaal heeft zulks niet het recht tot opschorting van betaling. Faat.nl zal ook niet als intermediair optreden bij een geschil tussen transporteur en principaal.

20. Deze algemene voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg.Al onze voorheen gepubliceerde algemene voorwaarden komen hierbij te vervallen.

Grevenbicht, d.d. 8 mei 2014  Algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden Faat.nl